Farm

Chia đông từ “farm” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ farm. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to farm

Quá khứ đơn
  • farmed

Quá khứ phân từ
  • farmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
farm

you
farm

he/she/it
farms

we
farm

you
farm

they
farm

Thì hiện tại continuous

I
am farming

you
are farming

he/she/it
is farming

we
are farming

you
are farming

they
are farming

Quá khứ đơn

I
farmed

you
farmed

he/she/it
farmed

we
farmed

you
farmed

they
farmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was farming

you
were farming

he/she/it
was farming

we
were farming

you
were farming

they
were farming

Hiện tại hoàn thành

I
have farmed

you
have farmed

he/she/it
has farmed

we
have farmed

you
have farmed

they
have farmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been farming

you
have been farming

he/she/it
has been farming

we
have been farming

you
have been farming

they
have been farming

Quá khứ hoàn thành

I
had farmed

you
had farmed

he/she/it
had farmed

we
had farmed

you
had farmed

they
had farmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been farming

you
had been farming

he/she/it
had been farming

we
had been farming

you
had been farming

they
had been farming

Tương lại đơn

I
will farm

you
will farm

he/she/it
will farm

we
will farm

you
will farm

they
will farm

Tương lại tiếp diễn

I
will be farming

you
will be farming

he/she/it
will be farming

we
will be farming

you
will be farming

they
will be farming

Tương lại hoàn thành

I
will have farmed

you
will have farmed

he/she/it
will have farmed

we
will have farmed

you
will have farmed

they
will have farmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been farming

you
will have been farming

he/she/it
will have been farming

we
will have been farming

you
will have been farming

they
will have been farming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.