Fare

Chia đông từ “fare” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fare. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fare

Quá khứ đơn
  • fared

Quá khứ phân từ
  • fared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fare

you
fare

he/she/it
fares

we
fare

you
fare

they
fare

Thì hiện tại continuous

I
am faring

you
are faring

he/she/it
is faring

we
are faring

you
are faring

they
are faring

Quá khứ đơn

I
fared

you
fared

he/she/it
fared

we
fared

you
fared

they
fared

Quá khứ tiếp diễn

I
was faring

you
were faring

he/she/it
was faring

we
were faring

you
were faring

they
were faring

Hiện tại hoàn thành

I
have fared

you
have fared

he/she/it
has fared

we
have fared

you
have fared

they
have fared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been faring

you
have been faring

he/she/it
has been faring

we
have been faring

you
have been faring

they
have been faring

Quá khứ hoàn thành

I
had fared

you
had fared

he/she/it
had fared

we
had fared

you
had fared

they
had fared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been faring

you
had been faring

he/she/it
had been faring

we
had been faring

you
had been faring

they
had been faring

Tương lại đơn

I
will fare

you
will fare

he/she/it
will fare

we
will fare

you
will fare

they
will fare

Tương lại tiếp diễn

I
will be faring

you
will be faring

he/she/it
will be faring

we
will be faring

you
will be faring

they
will be faring

Tương lại hoàn thành

I
will have fared

you
will have fared

he/she/it
will have fared

we
will have fared

you
will have fared

they
will have fared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been faring

you
will have been faring

he/she/it
will have been faring

we
will have been faring

you
will have been faring

they
will have been faring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.