Fan

Chia đông từ “fan” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fan. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fan

Quá khứ đơn
  • fanned

Quá khứ phân từ
  • fanned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fan

you
fan

he/she/it
fans

we
fan

you
fan

they
fan

Thì hiện tại continuous

I
am fanning

you
are fanning

he/she/it
is fanning

we
are fanning

you
are fanning

they
are fanning

Quá khứ đơn

I
fanned

you
fanned

he/she/it
fanned

we
fanned

you
fanned

they
fanned

Quá khứ tiếp diễn

I
was fanning

you
were fanning

he/she/it
was fanning

we
were fanning

you
were fanning

they
were fanning

Hiện tại hoàn thành

I
have fanned

you
have fanned

he/she/it
has fanned

we
have fanned

you
have fanned

they
have fanned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fanning

you
have been fanning

he/she/it
has been fanning

we
have been fanning

you
have been fanning

they
have been fanning

Quá khứ hoàn thành

I
had fanned

you
had fanned

he/she/it
had fanned

we
had fanned

you
had fanned

they
had fanned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fanning

you
had been fanning

he/she/it
had been fanning

we
had been fanning

you
had been fanning

they
had been fanning

Tương lại đơn

I
will fan

you
will fan

he/she/it
will fan

we
will fan

you
will fan

they
will fan

Tương lại tiếp diễn

I
will be fanning

you
will be fanning

he/she/it
will be fanning

we
will be fanning

you
will be fanning

they
will be fanning

Tương lại hoàn thành

I
will have fanned

you
will have fanned

he/she/it
will have fanned

we
will have fanned

you
will have fanned

they
will have fanned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fanning

you
will have been fanning

he/she/it
will have been fanning

we
will have been fanning

you
will have been fanning

they
will have been fanning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.