Falsify

Chia đông từ “falsify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ falsify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to falsify

Quá khứ đơn
  • falsified

Quá khứ phân từ
  • falsified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
falsify

you
falsify

he/she/it
falsifies

we
falsify

you
falsify

they
falsify

Thì hiện tại continuous

I
am falsifying

you
are falsifying

he/she/it
is falsifying

we
are falsifying

you
are falsifying

they
are falsifying

Quá khứ đơn

I
falsified

you
falsified

he/she/it
falsified

we
falsified

you
falsified

they
falsified

Quá khứ tiếp diễn

I
was falsifying

you
were falsifying

he/she/it
was falsifying

we
were falsifying

you
were falsifying

they
were falsifying

Hiện tại hoàn thành

I
have falsified

you
have falsified

he/she/it
has falsified

we
have falsified

you
have falsified

they
have falsified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been falsifying

you
have been falsifying

he/she/it
has been falsifying

we
have been falsifying

you
have been falsifying

they
have been falsifying

Quá khứ hoàn thành

I
had falsified

you
had falsified

he/she/it
had falsified

we
had falsified

you
had falsified

they
had falsified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been falsifying

you
had been falsifying

he/she/it
had been falsifying

we
had been falsifying

you
had been falsifying

they
had been falsifying

Tương lại đơn

I
will falsify

you
will falsify

he/she/it
will falsify

we
will falsify

you
will falsify

they
will falsify

Tương lại tiếp diễn

I
will be falsifying

you
will be falsifying

he/she/it
will be falsifying

we
will be falsifying

you
will be falsifying

they
will be falsifying

Tương lại hoàn thành

I
will have falsified

you
will have falsified

he/she/it
will have falsified

we
will have falsified

you
will have falsified

they
will have falsified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been falsifying

you
will have been falsifying

he/she/it
will have been falsifying

we
will have been falsifying

you
will have been falsifying

they
will have been falsifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.