Fake

Chia đông từ “fake” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fake. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fake

Quá khứ đơn
  • faked

Quá khứ phân từ
  • faked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fake

you
fake

he/she/it
fakes

we
fake

you
fake

they
fake

Thì hiện tại continuous

I
am faking

you
are faking

he/she/it
is faking

we
are faking

you
are faking

they
are faking

Quá khứ đơn

I
faked

you
faked

he/she/it
faked

we
faked

you
faked

they
faked

Quá khứ tiếp diễn

I
was faking

you
were faking

he/she/it
was faking

we
were faking

you
were faking

they
were faking

Hiện tại hoàn thành

I
have faked

you
have faked

he/she/it
has faked

we
have faked

you
have faked

they
have faked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been faking

you
have been faking

he/she/it
has been faking

we
have been faking

you
have been faking

they
have been faking

Quá khứ hoàn thành

I
had faked

you
had faked

he/she/it
had faked

we
had faked

you
had faked

they
had faked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been faking

you
had been faking

he/she/it
had been faking

we
had been faking

you
had been faking

they
had been faking

Tương lại đơn

I
will fake

you
will fake

he/she/it
will fake

we
will fake

you
will fake

they
will fake

Tương lại tiếp diễn

I
will be faking

you
will be faking

he/she/it
will be faking

we
will be faking

you
will be faking

they
will be faking

Tương lại hoàn thành

I
will have faked

you
will have faked

he/she/it
will have faked

we
will have faked

you
will have faked

they
will have faked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been faking

you
will have been faking

he/she/it
will have been faking

we
will have been faking

you
will have been faking

they
will have been faking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.