Faint

Chia đông từ “faint” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ faint. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to faint

Quá khứ đơn
  • fainted

Quá khứ phân từ
  • fainted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
faint

you
faint

he/she/it
faints

we
faint

you
faint

they
faint

Thì hiện tại continuous

I
am fainting

you
are fainting

he/she/it
is fainting

we
are fainting

you
are fainting

they
are fainting

Quá khứ đơn

I
fainted

you
fainted

he/she/it
fainted

we
fainted

you
fainted

they
fainted

Quá khứ tiếp diễn

I
was fainting

you
were fainting

he/she/it
was fainting

we
were fainting

you
were fainting

they
were fainting

Hiện tại hoàn thành

I
have fainted

you
have fainted

he/she/it
has fainted

we
have fainted

you
have fainted

they
have fainted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fainting

you
have been fainting

he/she/it
has been fainting

we
have been fainting

you
have been fainting

they
have been fainting

Quá khứ hoàn thành

I
had fainted

you
had fainted

he/she/it
had fainted

we
had fainted

you
had fainted

they
had fainted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fainting

you
had been fainting

he/she/it
had been fainting

we
had been fainting

you
had been fainting

they
had been fainting

Tương lại đơn

I
will faint

you
will faint

he/she/it
will faint

we
will faint

you
will faint

they
will faint

Tương lại tiếp diễn

I
will be fainting

you
will be fainting

he/she/it
will be fainting

we
will be fainting

you
will be fainting

they
will be fainting

Tương lại hoàn thành

I
will have fainted

you
will have fainted

he/she/it
will have fainted

we
will have fainted

you
will have fainted

they
will have fainted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fainting

you
will have been fainting

he/she/it
will have been fainting

we
will have been fainting

you
will have been fainting

they
will have been fainting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.