Extract

Chia đông từ “extract” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ extract. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to extract

Quá khứ đơn
  • extracted

Quá khứ phân từ
  • extracted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
extract

you
extract

he/she/it
extracts

we
extract

you
extract

they
extract

Thì hiện tại continuous

I
am extracting

you
are extracting

he/she/it
is extracting

we
are extracting

you
are extracting

they
are extracting

Quá khứ đơn

I
extracted

you
extracted

he/she/it
extracted

we
extracted

you
extracted

they
extracted

Quá khứ tiếp diễn

I
was extracting

you
were extracting

he/she/it
was extracting

we
were extracting

you
were extracting

they
were extracting

Hiện tại hoàn thành

I
have extracted

you
have extracted

he/she/it
has extracted

we
have extracted

you
have extracted

they
have extracted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been extracting

you
have been extracting

he/she/it
has been extracting

we
have been extracting

you
have been extracting

they
have been extracting

Quá khứ hoàn thành

I
had extracted

you
had extracted

he/she/it
had extracted

we
had extracted

you
had extracted

they
had extracted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been extracting

you
had been extracting

he/she/it
had been extracting

we
had been extracting

you
had been extracting

they
had been extracting

Tương lại đơn

I
will extract

you
will extract

he/she/it
will extract

we
will extract

you
will extract

they
will extract

Tương lại tiếp diễn

I
will be extracting

you
will be extracting

he/she/it
will be extracting

we
will be extracting

you
will be extracting

they
will be extracting

Tương lại hoàn thành

I
will have extracted

you
will have extracted

he/she/it
will have extracted

we
will have extracted

you
will have extracted

they
will have extracted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been extracting

you
will have been extracting

he/she/it
will have been extracting

we
will have been extracting

you
will have been extracting

they
will have been extracting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.