Extinguish

Chia đông từ “extinguish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ extinguish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to extinguish

Quá khứ đơn
  • extinguished

Quá khứ phân từ
  • extinguished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
extinguish

you
extinguish

he/she/it
extinguishes

we
extinguish

you
extinguish

they
extinguish

Thì hiện tại continuous

I
am extinguishing

you
are extinguishing

he/she/it
is extinguishing

we
are extinguishing

you
are extinguishing

they
are extinguishing

Quá khứ đơn

I
extinguished

you
extinguished

he/she/it
extinguished

we
extinguished

you
extinguished

they
extinguished

Quá khứ tiếp diễn

I
was extinguishing

you
were extinguishing

he/she/it
was extinguishing

we
were extinguishing

you
were extinguishing

they
were extinguishing

Hiện tại hoàn thành

I
have extinguished

you
have extinguished

he/she/it
has extinguished

we
have extinguished

you
have extinguished

they
have extinguished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been extinguishing

you
have been extinguishing

he/she/it
has been extinguishing

we
have been extinguishing

you
have been extinguishing

they
have been extinguishing

Quá khứ hoàn thành

I
had extinguished

you
had extinguished

he/she/it
had extinguished

we
had extinguished

you
had extinguished

they
had extinguished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been extinguishing

you
had been extinguishing

he/she/it
had been extinguishing

we
had been extinguishing

you
had been extinguishing

they
had been extinguishing

Tương lại đơn

I
will extinguish

you
will extinguish

he/she/it
will extinguish

we
will extinguish

you
will extinguish

they
will extinguish

Tương lại tiếp diễn

I
will be extinguishing

you
will be extinguishing

he/she/it
will be extinguishing

we
will be extinguishing

you
will be extinguishing

they
will be extinguishing

Tương lại hoàn thành

I
will have extinguished

you
will have extinguished

he/she/it
will have extinguished

we
will have extinguished

you
will have extinguished

they
will have extinguished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been extinguishing

you
will have been extinguishing

he/she/it
will have been extinguishing

we
will have been extinguishing

you
will have been extinguishing

they
will have been extinguishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.