Extend

Chia đông từ “extend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ extend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to extend

Quá khứ đơn
  • extended

Quá khứ phân từ
  • extended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
extend

you
extend

he/she/it
extends

we
extend

you
extend

they
extend

Thì hiện tại continuous

I
am extending

you
are extending

he/she/it
is extending

we
are extending

you
are extending

they
are extending

Quá khứ đơn

I
extended

you
extended

he/she/it
extended

we
extended

you
extended

they
extended

Quá khứ tiếp diễn

I
was extending

you
were extending

he/she/it
was extending

we
were extending

you
were extending

they
were extending

Hiện tại hoàn thành

I
have extended

you
have extended

he/she/it
has extended

we
have extended

you
have extended

they
have extended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been extending

you
have been extending

he/she/it
has been extending

we
have been extending

you
have been extending

they
have been extending

Quá khứ hoàn thành

I
had extended

you
had extended

he/she/it
had extended

we
had extended

you
had extended

they
had extended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been extending

you
had been extending

he/she/it
had been extending

we
had been extending

you
had been extending

they
had been extending

Tương lại đơn

I
will extend

you
will extend

he/she/it
will extend

we
will extend

you
will extend

they
will extend

Tương lại tiếp diễn

I
will be extending

you
will be extending

he/she/it
will be extending

we
will be extending

you
will be extending

they
will be extending

Tương lại hoàn thành

I
will have extended

you
will have extended

he/she/it
will have extended

we
will have extended

you
will have extended

they
will have extended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been extending

you
will have been extending

he/she/it
will have been extending

we
will have been extending

you
will have been extending

they
will have been extending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.