Express

Chia đông từ “express” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ express. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to express

Quá khứ đơn
  • expressed

Quá khứ phân từ
  • expressed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
express

you
express

he/she/it
expresses

we
express

you
express

they
express

Thì hiện tại continuous

I
am expressing

you
are expressing

he/she/it
is expressing

we
are expressing

you
are expressing

they
are expressing

Quá khứ đơn

I
expressed

you
expressed

he/she/it
expressed

we
expressed

you
expressed

they
expressed

Quá khứ tiếp diễn

I
was expressing

you
were expressing

he/she/it
was expressing

we
were expressing

you
were expressing

they
were expressing

Hiện tại hoàn thành

I
have expressed

you
have expressed

he/she/it
has expressed

we
have expressed

you
have expressed

they
have expressed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been expressing

you
have been expressing

he/she/it
has been expressing

we
have been expressing

you
have been expressing

they
have been expressing

Quá khứ hoàn thành

I
had expressed

you
had expressed

he/she/it
had expressed

we
had expressed

you
had expressed

they
had expressed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been expressing

you
had been expressing

he/she/it
had been expressing

we
had been expressing

you
had been expressing

they
had been expressing

Tương lại đơn

I
will express

you
will express

he/she/it
will express

we
will express

you
will express

they
will express

Tương lại tiếp diễn

I
will be expressing

you
will be expressing

he/she/it
will be expressing

we
will be expressing

you
will be expressing

they
will be expressing

Tương lại hoàn thành

I
will have expressed

you
will have expressed

he/she/it
will have expressed

we
will have expressed

you
will have expressed

they
will have expressed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been expressing

you
will have been expressing

he/she/it
will have been expressing

we
will have been expressing

you
will have been expressing

they
will have been expressing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.