Explode

Chia đông từ “explode” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ explode. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to explode

Quá khứ đơn
  • exploded

Quá khứ phân từ
  • exploded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
explode

you
explode

he/she/it
explodes

we
explode

you
explode

they
explode

Thì hiện tại continuous

I
am exploding

you
are exploding

he/she/it
is exploding

we
are exploding

you
are exploding

they
are exploding

Quá khứ đơn

I
exploded

you
exploded

he/she/it
exploded

we
exploded

you
exploded

they
exploded

Quá khứ tiếp diễn

I
was exploding

you
were exploding

he/she/it
was exploding

we
were exploding

you
were exploding

they
were exploding

Hiện tại hoàn thành

I
have exploded

you
have exploded

he/she/it
has exploded

we
have exploded

you
have exploded

they
have exploded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exploding

you
have been exploding

he/she/it
has been exploding

we
have been exploding

you
have been exploding

they
have been exploding

Quá khứ hoàn thành

I
had exploded

you
had exploded

he/she/it
had exploded

we
had exploded

you
had exploded

they
had exploded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exploding

you
had been exploding

he/she/it
had been exploding

we
had been exploding

you
had been exploding

they
had been exploding

Tương lại đơn

I
will explode

you
will explode

he/she/it
will explode

we
will explode

you
will explode

they
will explode

Tương lại tiếp diễn

I
will be exploding

you
will be exploding

he/she/it
will be exploding

we
will be exploding

you
will be exploding

they
will be exploding

Tương lại hoàn thành

I
will have exploded

you
will have exploded

he/she/it
will have exploded

we
will have exploded

you
will have exploded

they
will have exploded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exploding

you
will have been exploding

he/she/it
will have been exploding

we
will have been exploding

you
will have been exploding

they
will have been exploding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.