Explain

Chia đông từ “explain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ explain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to explain

Quá khứ đơn
  • explained

Quá khứ phân từ
  • explained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
explain

you
explain

he/she/it
explains

we
explain

you
explain

they
explain

Thì hiện tại continuous

I
am explaining

you
are explaining

he/she/it
is explaining

we
are explaining

you
are explaining

they
are explaining

Quá khứ đơn

I
explained

you
explained

he/she/it
explained

we
explained

you
explained

they
explained

Quá khứ tiếp diễn

I
was explaining

you
were explaining

he/she/it
was explaining

we
were explaining

you
were explaining

they
were explaining

Hiện tại hoàn thành

I
have explained

you
have explained

he/she/it
has explained

we
have explained

you
have explained

they
have explained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been explaining

you
have been explaining

he/she/it
has been explaining

we
have been explaining

you
have been explaining

they
have been explaining

Quá khứ hoàn thành

I
had explained

you
had explained

he/she/it
had explained

we
had explained

you
had explained

they
had explained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been explaining

you
had been explaining

he/she/it
had been explaining

we
had been explaining

you
had been explaining

they
had been explaining

Tương lại đơn

I
will explain

you
will explain

he/she/it
will explain

we
will explain

you
will explain

they
will explain

Tương lại tiếp diễn

I
will be explaining

you
will be explaining

he/she/it
will be explaining

we
will be explaining

you
will be explaining

they
will be explaining

Tương lại hoàn thành

I
will have explained

you
will have explained

he/she/it
will have explained

we
will have explained

you
will have explained

they
will have explained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been explaining

you
will have been explaining

he/she/it
will have been explaining

we
will have been explaining

you
will have been explaining

they
will have been explaining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.