Expire

Chia đông từ “expire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ expire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to expire

Quá khứ đơn
  • expired

Quá khứ phân từ
  • expired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
expire

you
expire

he/she/it
expires

we
expire

you
expire

they
expire

Thì hiện tại continuous

I
am expiring

you
are expiring

he/she/it
is expiring

we
are expiring

you
are expiring

they
are expiring

Quá khứ đơn

I
expired

you
expired

he/she/it
expired

we
expired

you
expired

they
expired

Quá khứ tiếp diễn

I
was expiring

you
were expiring

he/she/it
was expiring

we
were expiring

you
were expiring

they
were expiring

Hiện tại hoàn thành

I
have expired

you
have expired

he/she/it
has expired

we
have expired

you
have expired

they
have expired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been expiring

you
have been expiring

he/she/it
has been expiring

we
have been expiring

you
have been expiring

they
have been expiring

Quá khứ hoàn thành

I
had expired

you
had expired

he/she/it
had expired

we
had expired

you
had expired

they
had expired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been expiring

you
had been expiring

he/she/it
had been expiring

we
had been expiring

you
had been expiring

they
had been expiring

Tương lại đơn

I
will expire

you
will expire

he/she/it
will expire

we
will expire

you
will expire

they
will expire

Tương lại tiếp diễn

I
will be expiring

you
will be expiring

he/she/it
will be expiring

we
will be expiring

you
will be expiring

they
will be expiring

Tương lại hoàn thành

I
will have expired

you
will have expired

he/she/it
will have expired

we
will have expired

you
will have expired

they
will have expired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been expiring

you
will have been expiring

he/she/it
will have been expiring

we
will have been expiring

you
will have been expiring

they
will have been expiring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.