Expedite

Chia đông từ “expedite” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ expedite. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to expedite

Quá khứ đơn
  • expedited

Quá khứ phân từ
  • expedited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
expedite

you
expedite

he/she/it
expedites

we
expedite

you
expedite

they
expedite

Thì hiện tại continuous

I
am expediting

you
are expediting

he/she/it
is expediting

we
are expediting

you
are expediting

they
are expediting

Quá khứ đơn

I
expedited

you
expedited

he/she/it
expedited

we
expedited

you
expedited

they
expedited

Quá khứ tiếp diễn

I
was expediting

you
were expediting

he/she/it
was expediting

we
were expediting

you
were expediting

they
were expediting

Hiện tại hoàn thành

I
have expedited

you
have expedited

he/she/it
has expedited

we
have expedited

you
have expedited

they
have expedited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been expediting

you
have been expediting

he/she/it
has been expediting

we
have been expediting

you
have been expediting

they
have been expediting

Quá khứ hoàn thành

I
had expedited

you
had expedited

he/she/it
had expedited

we
had expedited

you
had expedited

they
had expedited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been expediting

you
had been expediting

he/she/it
had been expediting

we
had been expediting

you
had been expediting

they
had been expediting

Tương lại đơn

I
will expedite

you
will expedite

he/she/it
will expedite

we
will expedite

you
will expedite

they
will expedite

Tương lại tiếp diễn

I
will be expediting

you
will be expediting

he/she/it
will be expediting

we
will be expediting

you
will be expediting

they
will be expediting

Tương lại hoàn thành

I
will have expedited

you
will have expedited

he/she/it
will have expedited

we
will have expedited

you
will have expedited

they
will have expedited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been expediting

you
will have been expediting

he/she/it
will have been expediting

we
will have been expediting

you
will have been expediting

they
will have been expediting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.