Expand

Chia đông từ “expand” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ expand. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to expand

Quá khứ đơn
  • expanded

Quá khứ phân từ
  • expanded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
expand

you
expand

he/she/it
expands

we
expand

you
expand

they
expand

Thì hiện tại continuous

I
am expanding

you
are expanding

he/she/it
is expanding

we
are expanding

you
are expanding

they
are expanding

Quá khứ đơn

I
expanded

you
expanded

he/she/it
expanded

we
expanded

you
expanded

they
expanded

Quá khứ tiếp diễn

I
was expanding

you
were expanding

he/she/it
was expanding

we
were expanding

you
were expanding

they
were expanding

Hiện tại hoàn thành

I
have expanded

you
have expanded

he/she/it
has expanded

we
have expanded

you
have expanded

they
have expanded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been expanding

you
have been expanding

he/she/it
has been expanding

we
have been expanding

you
have been expanding

they
have been expanding

Quá khứ hoàn thành

I
had expanded

you
had expanded

he/she/it
had expanded

we
had expanded

you
had expanded

they
had expanded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been expanding

you
had been expanding

he/she/it
had been expanding

we
had been expanding

you
had been expanding

they
had been expanding

Tương lại đơn

I
will expand

you
will expand

he/she/it
will expand

we
will expand

you
will expand

they
will expand

Tương lại tiếp diễn

I
will be expanding

you
will be expanding

he/she/it
will be expanding

we
will be expanding

you
will be expanding

they
will be expanding

Tương lại hoàn thành

I
will have expanded

you
will have expanded

he/she/it
will have expanded

we
will have expanded

you
will have expanded

they
will have expanded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been expanding

you
will have been expanding

he/she/it
will have been expanding

we
will have been expanding

you
will have been expanding

they
will have been expanding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.