Exist

Chia đông từ “exist” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exist. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exist

Quá khứ đơn
  • existed

Quá khứ phân từ
  • existed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exist

you
exist

he/she/it
exists

we
exist

you
exist

they
exist

Thì hiện tại continuous

I
am existing

you
are existing

he/she/it
is existing

we
are existing

you
are existing

they
are existing

Quá khứ đơn

I
existed

you
existed

he/she/it
existed

we
existed

you
existed

they
existed

Quá khứ tiếp diễn

I
was existing

you
were existing

he/she/it
was existing

we
were existing

you
were existing

they
were existing

Hiện tại hoàn thành

I
have existed

you
have existed

he/she/it
has existed

we
have existed

you
have existed

they
have existed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been existing

you
have been existing

he/she/it
has been existing

we
have been existing

you
have been existing

they
have been existing

Quá khứ hoàn thành

I
had existed

you
had existed

he/she/it
had existed

we
had existed

you
had existed

they
had existed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been existing

you
had been existing

he/she/it
had been existing

we
had been existing

you
had been existing

they
had been existing

Tương lại đơn

I
will exist

you
will exist

he/she/it
will exist

we
will exist

you
will exist

they
will exist

Tương lại tiếp diễn

I
will be existing

you
will be existing

he/she/it
will be existing

we
will be existing

you
will be existing

they
will be existing

Tương lại hoàn thành

I
will have existed

you
will have existed

he/she/it
will have existed

we
will have existed

you
will have existed

they
will have existed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been existing

you
will have been existing

he/she/it
will have been existing

we
will have been existing

you
will have been existing

they
will have been existing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.