Exile

Chia đông từ “exile” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exile. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exile

Quá khứ đơn
  • exiled

Quá khứ phân từ
  • exiled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exile

you
exile

he/she/it
exiles

we
exile

you
exile

they
exile

Thì hiện tại continuous

I
am exiling

you
are exiling

he/she/it
is exiling

we
are exiling

you
are exiling

they
are exiling

Quá khứ đơn

I
exiled

you
exiled

he/she/it
exiled

we
exiled

you
exiled

they
exiled

Quá khứ tiếp diễn

I
was exiling

you
were exiling

he/she/it
was exiling

we
were exiling

you
were exiling

they
were exiling

Hiện tại hoàn thành

I
have exiled

you
have exiled

he/she/it
has exiled

we
have exiled

you
have exiled

they
have exiled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exiling

you
have been exiling

he/she/it
has been exiling

we
have been exiling

you
have been exiling

they
have been exiling

Quá khứ hoàn thành

I
had exiled

you
had exiled

he/she/it
had exiled

we
had exiled

you
had exiled

they
had exiled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exiling

you
had been exiling

he/she/it
had been exiling

we
had been exiling

you
had been exiling

they
had been exiling

Tương lại đơn

I
will exile

you
will exile

he/she/it
will exile

we
will exile

you
will exile

they
will exile

Tương lại tiếp diễn

I
will be exiling

you
will be exiling

he/she/it
will be exiling

we
will be exiling

you
will be exiling

they
will be exiling

Tương lại hoàn thành

I
will have exiled

you
will have exiled

he/she/it
will have exiled

we
will have exiled

you
will have exiled

they
will have exiled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exiling

you
will have been exiling

he/she/it
will have been exiling

we
will have been exiling

you
will have been exiling

they
will have been exiling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.