Exhort

Chia đông từ “exhort” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exhort. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exhort

Quá khứ đơn
  • exhorted

Quá khứ phân từ
  • exhorted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exhort

you
exhort

he/she/it
exhorts

we
exhort

you
exhort

they
exhort

Thì hiện tại continuous

I
am exhorting

you
are exhorting

he/she/it
is exhorting

we
are exhorting

you
are exhorting

they
are exhorting

Quá khứ đơn

I
exhorted

you
exhorted

he/she/it
exhorted

we
exhorted

you
exhorted

they
exhorted

Quá khứ tiếp diễn

I
was exhorting

you
were exhorting

he/she/it
was exhorting

we
were exhorting

you
were exhorting

they
were exhorting

Hiện tại hoàn thành

I
have exhorted

you
have exhorted

he/she/it
has exhorted

we
have exhorted

you
have exhorted

they
have exhorted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exhorting

you
have been exhorting

he/she/it
has been exhorting

we
have been exhorting

you
have been exhorting

they
have been exhorting

Quá khứ hoàn thành

I
had exhorted

you
had exhorted

he/she/it
had exhorted

we
had exhorted

you
had exhorted

they
had exhorted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exhorting

you
had been exhorting

he/she/it
had been exhorting

we
had been exhorting

you
had been exhorting

they
had been exhorting

Tương lại đơn

I
will exhort

you
will exhort

he/she/it
will exhort

we
will exhort

you
will exhort

they
will exhort

Tương lại tiếp diễn

I
will be exhorting

you
will be exhorting

he/she/it
will be exhorting

we
will be exhorting

you
will be exhorting

they
will be exhorting

Tương lại hoàn thành

I
will have exhorted

you
will have exhorted

he/she/it
will have exhorted

we
will have exhorted

you
will have exhorted

they
will have exhorted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exhorting

you
will have been exhorting

he/she/it
will have been exhorting

we
will have been exhorting

you
will have been exhorting

they
will have been exhorting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.