Exert

Chia đông từ “exert” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exert. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exert

Quá khứ đơn
  • exerted

Quá khứ phân từ
  • exerted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exert

you
exert

he/she/it
exerts

we
exert

you
exert

they
exert

Thì hiện tại continuous

I
am exerting

you
are exerting

he/she/it
is exerting

we
are exerting

you
are exerting

they
are exerting

Quá khứ đơn

I
exerted

you
exerted

he/she/it
exerted

we
exerted

you
exerted

they
exerted

Quá khứ tiếp diễn

I
was exerting

you
were exerting

he/she/it
was exerting

we
were exerting

you
were exerting

they
were exerting

Hiện tại hoàn thành

I
have exerted

you
have exerted

he/she/it
has exerted

we
have exerted

you
have exerted

they
have exerted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exerting

you
have been exerting

he/she/it
has been exerting

we
have been exerting

you
have been exerting

they
have been exerting

Quá khứ hoàn thành

I
had exerted

you
had exerted

he/she/it
had exerted

we
had exerted

you
had exerted

they
had exerted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exerting

you
had been exerting

he/she/it
had been exerting

we
had been exerting

you
had been exerting

they
had been exerting

Tương lại đơn

I
will exert

you
will exert

he/she/it
will exert

we
will exert

you
will exert

they
will exert

Tương lại tiếp diễn

I
will be exerting

you
will be exerting

he/she/it
will be exerting

we
will be exerting

you
will be exerting

they
will be exerting

Tương lại hoàn thành

I
will have exerted

you
will have exerted

he/she/it
will have exerted

we
will have exerted

you
will have exerted

they
will have exerted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exerting

you
will have been exerting

he/she/it
will have been exerting

we
will have been exerting

you
will have been exerting

they
will have been exerting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.