Execute

Chia đông từ “execute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ execute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to execute

Quá khứ đơn
  • executed

Quá khứ phân từ
  • executed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
execute

you
execute

he/she/it
executes

we
execute

you
execute

they
execute

Thì hiện tại continuous

I
am executing

you
are executing

he/she/it
is executing

we
are executing

you
are executing

they
are executing

Quá khứ đơn

I
executed

you
executed

he/she/it
executed

we
executed

you
executed

they
executed

Quá khứ tiếp diễn

I
was executing

you
were executing

he/she/it
was executing

we
were executing

you
were executing

they
were executing

Hiện tại hoàn thành

I
have executed

you
have executed

he/she/it
has executed

we
have executed

you
have executed

they
have executed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been executing

you
have been executing

he/she/it
has been executing

we
have been executing

you
have been executing

they
have been executing

Quá khứ hoàn thành

I
had executed

you
had executed

he/she/it
had executed

we
had executed

you
had executed

they
had executed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been executing

you
had been executing

he/she/it
had been executing

we
had been executing

you
had been executing

they
had been executing

Tương lại đơn

I
will execute

you
will execute

he/she/it
will execute

we
will execute

you
will execute

they
will execute

Tương lại tiếp diễn

I
will be executing

you
will be executing

he/she/it
will be executing

we
will be executing

you
will be executing

they
will be executing

Tương lại hoàn thành

I
will have executed

you
will have executed

he/she/it
will have executed

we
will have executed

you
will have executed

they
will have executed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been executing

you
will have been executing

he/she/it
will have been executing

we
will have been executing

you
will have been executing

they
will have been executing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.