Excrete

Chia đông từ “excrete” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ excrete. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to excrete

Quá khứ đơn
  • excreted

Quá khứ phân từ
  • excreted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
excrete

you
excrete

he/she/it
excretes

we
excrete

you
excrete

they
excrete

Thì hiện tại continuous

I
am excreting

you
are excreting

he/she/it
is excreting

we
are excreting

you
are excreting

they
are excreting

Quá khứ đơn

I
excreted

you
excreted

he/she/it
excreted

we
excreted

you
excreted

they
excreted

Quá khứ tiếp diễn

I
was excreting

you
were excreting

he/she/it
was excreting

we
were excreting

you
were excreting

they
were excreting

Hiện tại hoàn thành

I
have excreted

you
have excreted

he/she/it
has excreted

we
have excreted

you
have excreted

they
have excreted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been excreting

you
have been excreting

he/she/it
has been excreting

we
have been excreting

you
have been excreting

they
have been excreting

Quá khứ hoàn thành

I
had excreted

you
had excreted

he/she/it
had excreted

we
had excreted

you
had excreted

they
had excreted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been excreting

you
had been excreting

he/she/it
had been excreting

we
had been excreting

you
had been excreting

they
had been excreting

Tương lại đơn

I
will excrete

you
will excrete

he/she/it
will excrete

we
will excrete

you
will excrete

they
will excrete

Tương lại tiếp diễn

I
will be excreting

you
will be excreting

he/she/it
will be excreting

we
will be excreting

you
will be excreting

they
will be excreting

Tương lại hoàn thành

I
will have excreted

you
will have excreted

he/she/it
will have excreted

we
will have excreted

you
will have excreted

they
will have excreted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been excreting

you
will have been excreting

he/she/it
will have been excreting

we
will have been excreting

you
will have been excreting

they
will have been excreting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.