Excite

Chia đông từ “excite” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ excite. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to excite

Quá khứ đơn
  • excited

Quá khứ phân từ
  • excited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
excite

you
excite

he/she/it
excites

we
excite

you
excite

they
excite

Thì hiện tại continuous

I
am exciting

you
are exciting

he/she/it
is exciting

we
are exciting

you
are exciting

they
are exciting

Quá khứ đơn

I
excited

you
excited

he/she/it
excited

we
excited

you
excited

they
excited

Quá khứ tiếp diễn

I
was exciting

you
were exciting

he/she/it
was exciting

we
were exciting

you
were exciting

they
were exciting

Hiện tại hoàn thành

I
have excited

you
have excited

he/she/it
has excited

we
have excited

you
have excited

they
have excited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exciting

you
have been exciting

he/she/it
has been exciting

we
have been exciting

you
have been exciting

they
have been exciting

Quá khứ hoàn thành

I
had excited

you
had excited

he/she/it
had excited

we
had excited

you
had excited

they
had excited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exciting

you
had been exciting

he/she/it
had been exciting

we
had been exciting

you
had been exciting

they
had been exciting

Tương lại đơn

I
will excite

you
will excite

he/she/it
will excite

we
will excite

you
will excite

they
will excite

Tương lại tiếp diễn

I
will be exciting

you
will be exciting

he/she/it
will be exciting

we
will be exciting

you
will be exciting

they
will be exciting

Tương lại hoàn thành

I
will have excited

you
will have excited

he/she/it
will have excited

we
will have excited

you
will have excited

they
will have excited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exciting

you
will have been exciting

he/she/it
will have been exciting

we
will have been exciting

you
will have been exciting

they
will have been exciting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.