Excise

Chia đông từ “excise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ excise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to excise

Quá khứ đơn
  • excised

Quá khứ phân từ
  • excised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
excise

you
excise

he/she/it
excises

we
excise

you
excise

they
excise

Thì hiện tại continuous

I
am excising

you
are excising

he/she/it
is excising

we
are excising

you
are excising

they
are excising

Quá khứ đơn

I
excised

you
excised

he/she/it
excised

we
excised

you
excised

they
excised

Quá khứ tiếp diễn

I
was excising

you
were excising

he/she/it
was excising

we
were excising

you
were excising

they
were excising

Hiện tại hoàn thành

I
have excised

you
have excised

he/she/it
has excised

we
have excised

you
have excised

they
have excised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been excising

you
have been excising

he/she/it
has been excising

we
have been excising

you
have been excising

they
have been excising

Quá khứ hoàn thành

I
had excised

you
had excised

he/she/it
had excised

we
had excised

you
had excised

they
had excised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been excising

you
had been excising

he/she/it
had been excising

we
had been excising

you
had been excising

they
had been excising

Tương lại đơn

I
will excise

you
will excise

he/she/it
will excise

we
will excise

you
will excise

they
will excise

Tương lại tiếp diễn

I
will be excising

you
will be excising

he/she/it
will be excising

we
will be excising

you
will be excising

they
will be excising

Tương lại hoàn thành

I
will have excised

you
will have excised

he/she/it
will have excised

we
will have excised

you
will have excised

they
will have excised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been excising

you
will have been excising

he/she/it
will have been excising

we
will have been excising

you
will have been excising

they
will have been excising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.