Excel

Chia đông từ “excel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ excel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to excel

Quá khứ đơn
  • excelled

Quá khứ phân từ
  • excelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
excel

you
excel

he/she/it
excels

we
excel

you
excel

they
excel

Thì hiện tại continuous

I
am excelling

you
are excelling

he/she/it
is excelling

we
are excelling

you
are excelling

they
are excelling

Quá khứ đơn

I
excelled

you
excelled

he/she/it
excelled

we
excelled

you
excelled

they
excelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was excelling

you
were excelling

he/she/it
was excelling

we
were excelling

you
were excelling

they
were excelling

Hiện tại hoàn thành

I
have excelled

you
have excelled

he/she/it
has excelled

we
have excelled

you
have excelled

they
have excelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been excelling

you
have been excelling

he/she/it
has been excelling

we
have been excelling

you
have been excelling

they
have been excelling

Quá khứ hoàn thành

I
had excelled

you
had excelled

he/she/it
had excelled

we
had excelled

you
had excelled

they
had excelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been excelling

you
had been excelling

he/she/it
had been excelling

we
had been excelling

you
had been excelling

they
had been excelling

Tương lại đơn

I
will excel

you
will excel

he/she/it
will excel

we
will excel

you
will excel

they
will excel

Tương lại tiếp diễn

I
will be excelling

you
will be excelling

he/she/it
will be excelling

we
will be excelling

you
will be excelling

they
will be excelling

Tương lại hoàn thành

I
will have excelled

you
will have excelled

he/she/it
will have excelled

we
will have excelled

you
will have excelled

they
will have excelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been excelling

you
will have been excelling

he/she/it
will have been excelling

we
will have been excelling

you
will have been excelling

they
will have been excelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.