Excavate

Chia đông từ “excavate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ excavate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to excavate

Quá khứ đơn
  • excavated

Quá khứ phân từ
  • excavated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
excavate

you
excavate

he/she/it
excavates

we
excavate

you
excavate

they
excavate

Thì hiện tại continuous

I
am excavating

you
are excavating

he/she/it
is excavating

we
are excavating

you
are excavating

they
are excavating

Quá khứ đơn

I
excavated

you
excavated

he/she/it
excavated

we
excavated

you
excavated

they
excavated

Quá khứ tiếp diễn

I
was excavating

you
were excavating

he/she/it
was excavating

we
were excavating

you
were excavating

they
were excavating

Hiện tại hoàn thành

I
have excavated

you
have excavated

he/she/it
has excavated

we
have excavated

you
have excavated

they
have excavated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been excavating

you
have been excavating

he/she/it
has been excavating

we
have been excavating

you
have been excavating

they
have been excavating

Quá khứ hoàn thành

I
had excavated

you
had excavated

he/she/it
had excavated

we
had excavated

you
had excavated

they
had excavated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been excavating

you
had been excavating

he/she/it
had been excavating

we
had been excavating

you
had been excavating

they
had been excavating

Tương lại đơn

I
will excavate

you
will excavate

he/she/it
will excavate

we
will excavate

you
will excavate

they
will excavate

Tương lại tiếp diễn

I
will be excavating

you
will be excavating

he/she/it
will be excavating

we
will be excavating

you
will be excavating

they
will be excavating

Tương lại hoàn thành

I
will have excavated

you
will have excavated

he/she/it
will have excavated

we
will have excavated

you
will have excavated

they
will have excavated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been excavating

you
will have been excavating

he/she/it
will have been excavating

we
will have been excavating

you
will have been excavating

they
will have been excavating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.