Exact

Chia đông từ “exact” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exact. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exact

Quá khứ đơn
  • exacted

Quá khứ phân từ
  • exacted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exact

you
exact

he/she/it
exacts

we
exact

you
exact

they
exact

Thì hiện tại continuous

I
am exacting

you
are exacting

he/she/it
is exacting

we
are exacting

you
are exacting

they
are exacting

Quá khứ đơn

I
exacted

you
exacted

he/she/it
exacted

we
exacted

you
exacted

they
exacted

Quá khứ tiếp diễn

I
was exacting

you
were exacting

he/she/it
was exacting

we
were exacting

you
were exacting

they
were exacting

Hiện tại hoàn thành

I
have exacted

you
have exacted

he/she/it
has exacted

we
have exacted

you
have exacted

they
have exacted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exacting

you
have been exacting

he/she/it
has been exacting

we
have been exacting

you
have been exacting

they
have been exacting

Quá khứ hoàn thành

I
had exacted

you
had exacted

he/she/it
had exacted

we
had exacted

you
had exacted

they
had exacted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exacting

you
had been exacting

he/she/it
had been exacting

we
had been exacting

you
had been exacting

they
had been exacting

Tương lại đơn

I
will exact

you
will exact

he/she/it
will exact

we
will exact

you
will exact

they
will exact

Tương lại tiếp diễn

I
will be exacting

you
will be exacting

he/she/it
will be exacting

we
will be exacting

you
will be exacting

they
will be exacting

Tương lại hoàn thành

I
will have exacted

you
will have exacted

he/she/it
will have exacted

we
will have exacted

you
will have exacted

they
will have exacted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exacting

you
will have been exacting

he/she/it
will have been exacting

we
will have been exacting

you
will have been exacting

they
will have been exacting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.