Exacerbate

Chia đông từ “exacerbate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exacerbate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exacerbate

Quá khứ đơn
  • exacerbated

Quá khứ phân từ
  • exacerbated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exacerbate

you
exacerbate

he/she/it
exacerbates

we
exacerbate

you
exacerbate

they
exacerbate

Thì hiện tại continuous

I
am exacerbating

you
are exacerbating

he/she/it
is exacerbating

we
are exacerbating

you
are exacerbating

they
are exacerbating

Quá khứ đơn

I
exacerbated

you
exacerbated

he/she/it
exacerbated

we
exacerbated

you
exacerbated

they
exacerbated

Quá khứ tiếp diễn

I
was exacerbating

you
were exacerbating

he/she/it
was exacerbating

we
were exacerbating

you
were exacerbating

they
were exacerbating

Hiện tại hoàn thành

I
have exacerbated

you
have exacerbated

he/she/it
has exacerbated

we
have exacerbated

you
have exacerbated

they
have exacerbated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exacerbating

you
have been exacerbating

he/she/it
has been exacerbating

we
have been exacerbating

you
have been exacerbating

they
have been exacerbating

Quá khứ hoàn thành

I
had exacerbated

you
had exacerbated

he/she/it
had exacerbated

we
had exacerbated

you
had exacerbated

they
had exacerbated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exacerbating

you
had been exacerbating

he/she/it
had been exacerbating

we
had been exacerbating

you
had been exacerbating

they
had been exacerbating

Tương lại đơn

I
will exacerbate

you
will exacerbate

he/she/it
will exacerbate

we
will exacerbate

you
will exacerbate

they
will exacerbate

Tương lại tiếp diễn

I
will be exacerbating

you
will be exacerbating

he/she/it
will be exacerbating

we
will be exacerbating

you
will be exacerbating

they
will be exacerbating

Tương lại hoàn thành

I
will have exacerbated

you
will have exacerbated

he/she/it
will have exacerbated

we
will have exacerbated

you
will have exacerbated

they
will have exacerbated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exacerbating

you
will have been exacerbating

he/she/it
will have been exacerbating

we
will have been exacerbating

you
will have been exacerbating

they
will have been exacerbating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.