Evolve

Chia đông từ “evolve” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ evolve. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to evolve

Quá khứ đơn
  • evolved

Quá khứ phân từ
  • evolved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
evolve

you
evolve

he/she/it
evolves

we
evolve

you
evolve

they
evolve

Thì hiện tại continuous

I
am evolving

you
are evolving

he/she/it
is evolving

we
are evolving

you
are evolving

they
are evolving

Quá khứ đơn

I
evolved

you
evolved

he/she/it
evolved

we
evolved

you
evolved

they
evolved

Quá khứ tiếp diễn

I
was evolving

you
were evolving

he/she/it
was evolving

we
were evolving

you
were evolving

they
were evolving

Hiện tại hoàn thành

I
have evolved

you
have evolved

he/she/it
has evolved

we
have evolved

you
have evolved

they
have evolved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been evolving

you
have been evolving

he/she/it
has been evolving

we
have been evolving

you
have been evolving

they
have been evolving

Quá khứ hoàn thành

I
had evolved

you
had evolved

he/she/it
had evolved

we
had evolved

you
had evolved

they
had evolved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been evolving

you
had been evolving

he/she/it
had been evolving

we
had been evolving

you
had been evolving

they
had been evolving

Tương lại đơn

I
will evolve

you
will evolve

he/she/it
will evolve

we
will evolve

you
will evolve

they
will evolve

Tương lại tiếp diễn

I
will be evolving

you
will be evolving

he/she/it
will be evolving

we
will be evolving

you
will be evolving

they
will be evolving

Tương lại hoàn thành

I
will have evolved

you
will have evolved

he/she/it
will have evolved

we
will have evolved

you
will have evolved

they
will have evolved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been evolving

you
will have been evolving

he/she/it
will have been evolving

we
will have been evolving

you
will have been evolving

they
will have been evolving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.