Evict

Chia đông từ “evict” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ evict. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to evict

Quá khứ đơn
  • evicted

Quá khứ phân từ
  • evicted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
evict

you
evict

he/she/it
evicts

we
evict

you
evict

they
evict

Thì hiện tại continuous

I
am evicting

you
are evicting

he/she/it
is evicting

we
are evicting

you
are evicting

they
are evicting

Quá khứ đơn

I
evicted

you
evicted

he/she/it
evicted

we
evicted

you
evicted

they
evicted

Quá khứ tiếp diễn

I
was evicting

you
were evicting

he/she/it
was evicting

we
were evicting

you
were evicting

they
were evicting

Hiện tại hoàn thành

I
have evicted

you
have evicted

he/she/it
has evicted

we
have evicted

you
have evicted

they
have evicted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been evicting

you
have been evicting

he/she/it
has been evicting

we
have been evicting

you
have been evicting

they
have been evicting

Quá khứ hoàn thành

I
had evicted

you
had evicted

he/she/it
had evicted

we
had evicted

you
had evicted

they
had evicted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been evicting

you
had been evicting

he/she/it
had been evicting

we
had been evicting

you
had been evicting

they
had been evicting

Tương lại đơn

I
will evict

you
will evict

he/she/it
will evict

we
will evict

you
will evict

they
will evict

Tương lại tiếp diễn

I
will be evicting

you
will be evicting

he/she/it
will be evicting

we
will be evicting

you
will be evicting

they
will be evicting

Tương lại hoàn thành

I
will have evicted

you
will have evicted

he/she/it
will have evicted

we
will have evicted

you
will have evicted

they
will have evicted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been evicting

you
will have been evicting

he/she/it
will have been evicting

we
will have been evicting

you
will have been evicting

they
will have been evicting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.