Evaporate

Chia đông từ “evaporate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ evaporate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to evaporate

Quá khứ đơn
  • evaporated

Quá khứ phân từ
  • evaporated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
evaporate

you
evaporate

he/she/it
evaporates

we
evaporate

you
evaporate

they
evaporate

Thì hiện tại continuous

I
am evaporating

you
are evaporating

he/she/it
is evaporating

we
are evaporating

you
are evaporating

they
are evaporating

Quá khứ đơn

I
evaporated

you
evaporated

he/she/it
evaporated

we
evaporated

you
evaporated

they
evaporated

Quá khứ tiếp diễn

I
was evaporating

you
were evaporating

he/she/it
was evaporating

we
were evaporating

you
were evaporating

they
were evaporating

Hiện tại hoàn thành

I
have evaporated

you
have evaporated

he/she/it
has evaporated

we
have evaporated

you
have evaporated

they
have evaporated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been evaporating

you
have been evaporating

he/she/it
has been evaporating

we
have been evaporating

you
have been evaporating

they
have been evaporating

Quá khứ hoàn thành

I
had evaporated

you
had evaporated

he/she/it
had evaporated

we
had evaporated

you
had evaporated

they
had evaporated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been evaporating

you
had been evaporating

he/she/it
had been evaporating

we
had been evaporating

you
had been evaporating

they
had been evaporating

Tương lại đơn

I
will evaporate

you
will evaporate

he/she/it
will evaporate

we
will evaporate

you
will evaporate

they
will evaporate

Tương lại tiếp diễn

I
will be evaporating

you
will be evaporating

he/she/it
will be evaporating

we
will be evaporating

you
will be evaporating

they
will be evaporating

Tương lại hoàn thành

I
will have evaporated

you
will have evaporated

he/she/it
will have evaporated

we
will have evaporated

you
will have evaporated

they
will have evaporated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been evaporating

you
will have been evaporating

he/she/it
will have been evaporating

we
will have been evaporating

you
will have been evaporating

they
will have been evaporating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.