Etch

Chia đông từ “etch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ etch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to etch

Quá khứ đơn
  • etched

Quá khứ phân từ
  • etched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
etch

you
etch

he/she/it
etches

we
etch

you
etch

they
etch

Thì hiện tại continuous

I
am etching

you
are etching

he/she/it
is etching

we
are etching

you
are etching

they
are etching

Quá khứ đơn

I
etched

you
etched

he/she/it
etched

we
etched

you
etched

they
etched

Quá khứ tiếp diễn

I
was etching

you
were etching

he/she/it
was etching

we
were etching

you
were etching

they
were etching

Hiện tại hoàn thành

I
have etched

you
have etched

he/she/it
has etched

we
have etched

you
have etched

they
have etched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been etching

you
have been etching

he/she/it
has been etching

we
have been etching

you
have been etching

they
have been etching

Quá khứ hoàn thành

I
had etched

you
had etched

he/she/it
had etched

we
had etched

you
had etched

they
had etched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been etching

you
had been etching

he/she/it
had been etching

we
had been etching

you
had been etching

they
had been etching

Tương lại đơn

I
will etch

you
will etch

he/she/it
will etch

we
will etch

you
will etch

they
will etch

Tương lại tiếp diễn

I
will be etching

you
will be etching

he/she/it
will be etching

we
will be etching

you
will be etching

they
will be etching

Tương lại hoàn thành

I
will have etched

you
will have etched

he/she/it
will have etched

we
will have etched

you
will have etched

they
will have etched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been etching

you
will have been etching

he/she/it
will have been etching

we
will have been etching

you
will have been etching

they
will have been etching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.