Estrange

Chia đông từ “estrange” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ estrange. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to estrange

Quá khứ đơn
  • estranged

Quá khứ phân từ
  • estranged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
estrange

you
estrange

he/she/it
estranges

we
estrange

you
estrange

they
estrange

Thì hiện tại continuous

I
am estranging

you
are estranging

he/she/it
is estranging

we
are estranging

you
are estranging

they
are estranging

Quá khứ đơn

I
estranged

you
estranged

he/she/it
estranged

we
estranged

you
estranged

they
estranged

Quá khứ tiếp diễn

I
was estranging

you
were estranging

he/she/it
was estranging

we
were estranging

you
were estranging

they
were estranging

Hiện tại hoàn thành

I
have estranged

you
have estranged

he/she/it
has estranged

we
have estranged

you
have estranged

they
have estranged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been estranging

you
have been estranging

he/she/it
has been estranging

we
have been estranging

you
have been estranging

they
have been estranging

Quá khứ hoàn thành

I
had estranged

you
had estranged

he/she/it
had estranged

we
had estranged

you
had estranged

they
had estranged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been estranging

you
had been estranging

he/she/it
had been estranging

we
had been estranging

you
had been estranging

they
had been estranging

Tương lại đơn

I
will estrange

you
will estrange

he/she/it
will estrange

we
will estrange

you
will estrange

they
will estrange

Tương lại tiếp diễn

I
will be estranging

you
will be estranging

he/she/it
will be estranging

we
will be estranging

you
will be estranging

they
will be estranging

Tương lại hoàn thành

I
will have estranged

you
will have estranged

he/she/it
will have estranged

we
will have estranged

you
will have estranged

they
will have estranged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been estranging

you
will have been estranging

he/she/it
will have been estranging

we
will have been estranging

you
will have been estranging

they
will have been estranging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.