Eschew

Chia đông từ “eschew” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ eschew. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to eschew

Quá khứ đơn
  • eschewed

Quá khứ phân từ
  • eschewed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
eschew

you
eschew

he/she/it
eschews

we
eschew

you
eschew

they
eschew

Thì hiện tại continuous

I
am eschewing

you
are eschewing

he/she/it
is eschewing

we
are eschewing

you
are eschewing

they
are eschewing

Quá khứ đơn

I
eschewed

you
eschewed

he/she/it
eschewed

we
eschewed

you
eschewed

they
eschewed

Quá khứ tiếp diễn

I
was eschewing

you
were eschewing

he/she/it
was eschewing

we
were eschewing

you
were eschewing

they
were eschewing

Hiện tại hoàn thành

I
have eschewed

you
have eschewed

he/she/it
has eschewed

we
have eschewed

you
have eschewed

they
have eschewed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been eschewing

you
have been eschewing

he/she/it
has been eschewing

we
have been eschewing

you
have been eschewing

they
have been eschewing

Quá khứ hoàn thành

I
had eschewed

you
had eschewed

he/she/it
had eschewed

we
had eschewed

you
had eschewed

they
had eschewed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been eschewing

you
had been eschewing

he/she/it
had been eschewing

we
had been eschewing

you
had been eschewing

they
had been eschewing

Tương lại đơn

I
will eschew

you
will eschew

he/she/it
will eschew

we
will eschew

you
will eschew

they
will eschew

Tương lại tiếp diễn

I
will be eschewing

you
will be eschewing

he/she/it
will be eschewing

we
will be eschewing

you
will be eschewing

they
will be eschewing

Tương lại hoàn thành

I
will have eschewed

you
will have eschewed

he/she/it
will have eschewed

we
will have eschewed

you
will have eschewed

they
will have eschewed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been eschewing

you
will have been eschewing

he/she/it
will have been eschewing

we
will have been eschewing

you
will have been eschewing

they
will have been eschewing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.