Escape

Chia đông từ “escape” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ escape. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to escape

Quá khứ đơn
  • escaped

Quá khứ phân từ
  • escaped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
escape

you
escape

he/she/it
escapes

we
escape

you
escape

they
escape

Thì hiện tại continuous

I
am escaping

you
are escaping

he/she/it
is escaping

we
are escaping

you
are escaping

they
are escaping

Quá khứ đơn

I
escaped

you
escaped

he/she/it
escaped

we
escaped

you
escaped

they
escaped

Quá khứ tiếp diễn

I
was escaping

you
were escaping

he/she/it
was escaping

we
were escaping

you
were escaping

they
were escaping

Hiện tại hoàn thành

I
have escaped

you
have escaped

he/she/it
has escaped

we
have escaped

you
have escaped

they
have escaped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been escaping

you
have been escaping

he/she/it
has been escaping

we
have been escaping

you
have been escaping

they
have been escaping

Quá khứ hoàn thành

I
had escaped

you
had escaped

he/she/it
had escaped

we
had escaped

you
had escaped

they
had escaped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been escaping

you
had been escaping

he/she/it
had been escaping

we
had been escaping

you
had been escaping

they
had been escaping

Tương lại đơn

I
will escape

you
will escape

he/she/it
will escape

we
will escape

you
will escape

they
will escape

Tương lại tiếp diễn

I
will be escaping

you
will be escaping

he/she/it
will be escaping

we
will be escaping

you
will be escaping

they
will be escaping

Tương lại hoàn thành

I
will have escaped

you
will have escaped

he/she/it
will have escaped

we
will have escaped

you
will have escaped

they
will have escaped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been escaping

you
will have been escaping

he/she/it
will have been escaping

we
will have been escaping

you
will have been escaping

they
will have been escaping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.