Erupt

Chia đông từ “erupt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ erupt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to erupt

Quá khứ đơn
  • erupted

Quá khứ phân từ
  • erupted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
erupt

you
erupt

he/she/it
erupts

we
erupt

you
erupt

they
erupt

Thì hiện tại continuous

I
am erupting

you
are erupting

he/she/it
is erupting

we
are erupting

you
are erupting

they
are erupting

Quá khứ đơn

I
erupted

you
erupted

he/she/it
erupted

we
erupted

you
erupted

they
erupted

Quá khứ tiếp diễn

I
was erupting

you
were erupting

he/she/it
was erupting

we
were erupting

you
were erupting

they
were erupting

Hiện tại hoàn thành

I
have erupted

you
have erupted

he/she/it
has erupted

we
have erupted

you
have erupted

they
have erupted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been erupting

you
have been erupting

he/she/it
has been erupting

we
have been erupting

you
have been erupting

they
have been erupting

Quá khứ hoàn thành

I
had erupted

you
had erupted

he/she/it
had erupted

we
had erupted

you
had erupted

they
had erupted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been erupting

you
had been erupting

he/she/it
had been erupting

we
had been erupting

you
had been erupting

they
had been erupting

Tương lại đơn

I
will erupt

you
will erupt

he/she/it
will erupt

we
will erupt

you
will erupt

they
will erupt

Tương lại tiếp diễn

I
will be erupting

you
will be erupting

he/she/it
will be erupting

we
will be erupting

you
will be erupting

they
will be erupting

Tương lại hoàn thành

I
will have erupted

you
will have erupted

he/she/it
will have erupted

we
will have erupted

you
will have erupted

they
will have erupted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been erupting

you
will have been erupting

he/she/it
will have been erupting

we
will have been erupting

you
will have been erupting

they
will have been erupting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.