Err

Chia đông từ “err” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ err. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to err

Quá khứ đơn
  • erred

Quá khứ phân từ
  • erred

Trần thuật

Thì hiện tại

I
err

you
err

he/she/it
errs

we
err

you
err

they
err

Thì hiện tại continuous

I
am erring

you
are erring

he/she/it
is erring

we
are erring

you
are erring

they
are erring

Quá khứ đơn

I
erred

you
erred

he/she/it
erred

we
erred

you
erred

they
erred

Quá khứ tiếp diễn

I
was erring

you
were erring

he/she/it
was erring

we
were erring

you
were erring

they
were erring

Hiện tại hoàn thành

I
have erred

you
have erred

he/she/it
has erred

we
have erred

you
have erred

they
have erred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been erring

you
have been erring

he/she/it
has been erring

we
have been erring

you
have been erring

they
have been erring

Quá khứ hoàn thành

I
had erred

you
had erred

he/she/it
had erred

we
had erred

you
had erred

they
had erred

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been erring

you
had been erring

he/she/it
had been erring

we
had been erring

you
had been erring

they
had been erring

Tương lại đơn

I
will err

you
will err

he/she/it
will err

we
will err

you
will err

they
will err

Tương lại tiếp diễn

I
will be erring

you
will be erring

he/she/it
will be erring

we
will be erring

you
will be erring

they
will be erring

Tương lại hoàn thành

I
will have erred

you
will have erred

he/she/it
will have erred

we
will have erred

you
will have erred

they
will have erred

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been erring

you
will have been erring

he/she/it
will have been erring

we
will have been erring

you
will have been erring

they
will have been erring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.