Erode

Chia đông từ “erode” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ erode. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to erode

Quá khứ đơn
  • eroded

Quá khứ phân từ
  • eroded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
erode

you
erode

he/she/it
erodes

we
erode

you
erode

they
erode

Thì hiện tại continuous

I
am eroding

you
are eroding

he/she/it
is eroding

we
are eroding

you
are eroding

they
are eroding

Quá khứ đơn

I
eroded

you
eroded

he/she/it
eroded

we
eroded

you
eroded

they
eroded

Quá khứ tiếp diễn

I
was eroding

you
were eroding

he/she/it
was eroding

we
were eroding

you
were eroding

they
were eroding

Hiện tại hoàn thành

I
have eroded

you
have eroded

he/she/it
has eroded

we
have eroded

you
have eroded

they
have eroded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been eroding

you
have been eroding

he/she/it
has been eroding

we
have been eroding

you
have been eroding

they
have been eroding

Quá khứ hoàn thành

I
had eroded

you
had eroded

he/she/it
had eroded

we
had eroded

you
had eroded

they
had eroded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been eroding

you
had been eroding

he/she/it
had been eroding

we
had been eroding

you
had been eroding

they
had been eroding

Tương lại đơn

I
will erode

you
will erode

he/she/it
will erode

we
will erode

you
will erode

they
will erode

Tương lại tiếp diễn

I
will be eroding

you
will be eroding

he/she/it
will be eroding

we
will be eroding

you
will be eroding

they
will be eroding

Tương lại hoàn thành

I
will have eroded

you
will have eroded

he/she/it
will have eroded

we
will have eroded

you
will have eroded

they
will have eroded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been eroding

you
will have been eroding

he/she/it
will have been eroding

we
will have been eroding

you
will have been eroding

they
will have been eroding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.