Erect

Chia đông từ “erect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ erect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to erect

Quá khứ đơn
  • erected

Quá khứ phân từ
  • erected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
erect

you
erect

he/she/it
erects

we
erect

you
erect

they
erect

Thì hiện tại continuous

I
am erecting

you
are erecting

he/she/it
is erecting

we
are erecting

you
are erecting

they
are erecting

Quá khứ đơn

I
erected

you
erected

he/she/it
erected

we
erected

you
erected

they
erected

Quá khứ tiếp diễn

I
was erecting

you
were erecting

he/she/it
was erecting

we
were erecting

you
were erecting

they
were erecting

Hiện tại hoàn thành

I
have erected

you
have erected

he/she/it
has erected

we
have erected

you
have erected

they
have erected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been erecting

you
have been erecting

he/she/it
has been erecting

we
have been erecting

you
have been erecting

they
have been erecting

Quá khứ hoàn thành

I
had erected

you
had erected

he/she/it
had erected

we
had erected

you
had erected

they
had erected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been erecting

you
had been erecting

he/she/it
had been erecting

we
had been erecting

you
had been erecting

they
had been erecting

Tương lại đơn

I
will erect

you
will erect

he/she/it
will erect

we
will erect

you
will erect

they
will erect

Tương lại tiếp diễn

I
will be erecting

you
will be erecting

he/she/it
will be erecting

we
will be erecting

you
will be erecting

they
will be erecting

Tương lại hoàn thành

I
will have erected

you
will have erected

he/she/it
will have erected

we
will have erected

you
will have erected

they
will have erected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been erecting

you
will have been erecting

he/she/it
will have been erecting

we
will have been erecting

you
will have been erecting

they
will have been erecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.