Erase

Chia đông từ “erase” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ erase. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to erase

Quá khứ đơn
  • erased

Quá khứ phân từ
  • erased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
erase

you
erase

he/she/it
erases

we
erase

you
erase

they
erase

Thì hiện tại continuous

I
am erasing

you
are erasing

he/she/it
is erasing

we
are erasing

you
are erasing

they
are erasing

Quá khứ đơn

I
erased

you
erased

he/she/it
erased

we
erased

you
erased

they
erased

Quá khứ tiếp diễn

I
was erasing

you
were erasing

he/she/it
was erasing

we
were erasing

you
were erasing

they
were erasing

Hiện tại hoàn thành

I
have erased

you
have erased

he/she/it
has erased

we
have erased

you
have erased

they
have erased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been erasing

you
have been erasing

he/she/it
has been erasing

we
have been erasing

you
have been erasing

they
have been erasing

Quá khứ hoàn thành

I
had erased

you
had erased

he/she/it
had erased

we
had erased

you
had erased

they
had erased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been erasing

you
had been erasing

he/she/it
had been erasing

we
had been erasing

you
had been erasing

they
had been erasing

Tương lại đơn

I
will erase

you
will erase

he/she/it
will erase

we
will erase

you
will erase

they
will erase

Tương lại tiếp diễn

I
will be erasing

you
will be erasing

he/she/it
will be erasing

we
will be erasing

you
will be erasing

they
will be erasing

Tương lại hoàn thành

I
will have erased

you
will have erased

he/she/it
will have erased

we
will have erased

you
will have erased

they
will have erased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been erasing

you
will have been erasing

he/she/it
will have been erasing

we
will have been erasing

you
will have been erasing

they
will have been erasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.