Eradicate

Chia đông từ “eradicate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ eradicate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to eradicate

Quá khứ đơn
  • eradicated

Quá khứ phân từ
  • eradicated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
eradicate

you
eradicate

he/she/it
eradicates

we
eradicate

you
eradicate

they
eradicate

Thì hiện tại continuous

I
am eradicating

you
are eradicating

he/she/it
is eradicating

we
are eradicating

you
are eradicating

they
are eradicating

Quá khứ đơn

I
eradicated

you
eradicated

he/she/it
eradicated

we
eradicated

you
eradicated

they
eradicated

Quá khứ tiếp diễn

I
was eradicating

you
were eradicating

he/she/it
was eradicating

we
were eradicating

you
were eradicating

they
were eradicating

Hiện tại hoàn thành

I
have eradicated

you
have eradicated

he/she/it
has eradicated

we
have eradicated

you
have eradicated

they
have eradicated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been eradicating

you
have been eradicating

he/she/it
has been eradicating

we
have been eradicating

you
have been eradicating

they
have been eradicating

Quá khứ hoàn thành

I
had eradicated

you
had eradicated

he/she/it
had eradicated

we
had eradicated

you
had eradicated

they
had eradicated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been eradicating

you
had been eradicating

he/she/it
had been eradicating

we
had been eradicating

you
had been eradicating

they
had been eradicating

Tương lại đơn

I
will eradicate

you
will eradicate

he/she/it
will eradicate

we
will eradicate

you
will eradicate

they
will eradicate

Tương lại tiếp diễn

I
will be eradicating

you
will be eradicating

he/she/it
will be eradicating

we
will be eradicating

you
will be eradicating

they
will be eradicating

Tương lại hoàn thành

I
will have eradicated

you
will have eradicated

he/she/it
will have eradicated

we
will have eradicated

you
will have eradicated

they
will have eradicated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been eradicating

you
will have been eradicating

he/she/it
will have been eradicating

we
will have been eradicating

you
will have been eradicating

they
will have been eradicating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.