Equal

Chia đông từ “equal” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ equal. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to equal

Quá khứ đơn
  • equaled; equalled

Quá khứ phân từ
  • equaled; equalled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
equal

you
equal

he/she/it
equals

we
equal

you
equal

they
equal

Thì hiện tại continuous

I
am equaling; equalling

you
are equaling; equalling

he/she/it
is equaling; equalling

we
are equaling; equalling

you
are equaling; equalling

they
are equaling; equalling

Quá khứ đơn

I
equaled; equalled

you
equaled; equalled

he/she/it
equaled; equalled

we
equaled; equalled

you
equaled; equalled

they
equaled; equalled

Quá khứ tiếp diễn

I
was equaling; equalling

you
were equaling; equalling

he/she/it
was equaling; equalling

we
were equaling; equalling

you
were equaling; equalling

they
were equaling; equalling

Hiện tại hoàn thành

I
have equaled; equalled

you
have equaled; equalled

he/she/it
has equaled; equalled

we
have equaled; equalled

you
have equaled; equalled

they
have equaled; equalled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been equaling; equalling

you
have been equaling; equalling

he/she/it
has been equaling; equalling

we
have been equaling; equalling

you
have been equaling; equalling

they
have been equaling; equalling

Quá khứ hoàn thành

I
had equaled; equalled

you
had equaled; equalled

he/she/it
had equaled; equalled

we
had equaled; equalled

you
had equaled; equalled

they
had equaled; equalled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been equaling; equalling

you
had been equaling; equalling

he/she/it
had been equaling; equalling

we
had been equaling; equalling

you
had been equaling; equalling

they
had been equaling; equalling

Tương lại đơn

I
will equal

you
will equal

he/she/it
will equal

we
will equal

you
will equal

they
will equal

Tương lại tiếp diễn

I
will be equaling; equalling

you
will be equaling; equalling

he/she/it
will be equaling; equalling

we
will be equaling; equalling

you
will be equaling; equalling

they
will be equaling; equalling

Tương lại hoàn thành

I
will have equaled; equalled

you
will have equaled; equalled

he/she/it
will have equaled; equalled

we
will have equaled; equalled

you
will have equaled; equalled

they
will have equaled; equalled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been equaling; equalling

you
will have been equaling; equalling

he/she/it
will have been equaling; equalling

we
will have been equaling; equalling

you
will have been equaling; equalling

they
will have been equaling; equalling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.