Enunciate

Chia đông từ “enunciate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enunciate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enunciate

Quá khứ đơn
  • enunciated

Quá khứ phân từ
  • enunciated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enunciate

you
enunciate

he/she/it
enunciates

we
enunciate

you
enunciate

they
enunciate

Thì hiện tại continuous

I
am enunciating

you
are enunciating

he/she/it
is enunciating

we
are enunciating

you
are enunciating

they
are enunciating

Quá khứ đơn

I
enunciated

you
enunciated

he/she/it
enunciated

we
enunciated

you
enunciated

they
enunciated

Quá khứ tiếp diễn

I
was enunciating

you
were enunciating

he/she/it
was enunciating

we
were enunciating

you
were enunciating

they
were enunciating

Hiện tại hoàn thành

I
have enunciated

you
have enunciated

he/she/it
has enunciated

we
have enunciated

you
have enunciated

they
have enunciated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enunciating

you
have been enunciating

he/she/it
has been enunciating

we
have been enunciating

you
have been enunciating

they
have been enunciating

Quá khứ hoàn thành

I
had enunciated

you
had enunciated

he/she/it
had enunciated

we
had enunciated

you
had enunciated

they
had enunciated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enunciating

you
had been enunciating

he/she/it
had been enunciating

we
had been enunciating

you
had been enunciating

they
had been enunciating

Tương lại đơn

I
will enunciate

you
will enunciate

he/she/it
will enunciate

we
will enunciate

you
will enunciate

they
will enunciate

Tương lại tiếp diễn

I
will be enunciating

you
will be enunciating

he/she/it
will be enunciating

we
will be enunciating

you
will be enunciating

they
will be enunciating

Tương lại hoàn thành

I
will have enunciated

you
will have enunciated

he/she/it
will have enunciated

we
will have enunciated

you
will have enunciated

they
will have enunciated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enunciating

you
will have been enunciating

he/she/it
will have been enunciating

we
will have been enunciating

you
will have been enunciating

they
will have been enunciating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.