Entrust

Chia đông từ “entrust” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ entrust. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to entrust

Quá khứ đơn
  • entrusted

Quá khứ phân từ
  • entrusted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
entrust

you
entrust

he/she/it
entrusts

we
entrust

you
entrust

they
entrust

Thì hiện tại continuous

I
am entrusting

you
are entrusting

he/she/it
is entrusting

we
are entrusting

you
are entrusting

they
are entrusting

Quá khứ đơn

I
entrusted

you
entrusted

he/she/it
entrusted

we
entrusted

you
entrusted

they
entrusted

Quá khứ tiếp diễn

I
was entrusting

you
were entrusting

he/she/it
was entrusting

we
were entrusting

you
were entrusting

they
were entrusting

Hiện tại hoàn thành

I
have entrusted

you
have entrusted

he/she/it
has entrusted

we
have entrusted

you
have entrusted

they
have entrusted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been entrusting

you
have been entrusting

he/she/it
has been entrusting

we
have been entrusting

you
have been entrusting

they
have been entrusting

Quá khứ hoàn thành

I
had entrusted

you
had entrusted

he/she/it
had entrusted

we
had entrusted

you
had entrusted

they
had entrusted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been entrusting

you
had been entrusting

he/she/it
had been entrusting

we
had been entrusting

you
had been entrusting

they
had been entrusting

Tương lại đơn

I
will entrust

you
will entrust

he/she/it
will entrust

we
will entrust

you
will entrust

they
will entrust

Tương lại tiếp diễn

I
will be entrusting

you
will be entrusting

he/she/it
will be entrusting

we
will be entrusting

you
will be entrusting

they
will be entrusting

Tương lại hoàn thành

I
will have entrusted

you
will have entrusted

he/she/it
will have entrusted

we
will have entrusted

you
will have entrusted

they
will have entrusted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been entrusting

you
will have been entrusting

he/she/it
will have been entrusting

we
will have been entrusting

you
will have been entrusting

they
will have been entrusting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.