Entangle

Chia đông từ “entangle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ entangle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to entangle

Quá khứ đơn
  • entangled

Quá khứ phân từ
  • entangled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
entangle

you
entangle

he/she/it
entangles

we
entangle

you
entangle

they
entangle

Thì hiện tại continuous

I
am entangling

you
are entangling

he/she/it
is entangling

we
are entangling

you
are entangling

they
are entangling

Quá khứ đơn

I
entangled

you
entangled

he/she/it
entangled

we
entangled

you
entangled

they
entangled

Quá khứ tiếp diễn

I
was entangling

you
were entangling

he/she/it
was entangling

we
were entangling

you
were entangling

they
were entangling

Hiện tại hoàn thành

I
have entangled

you
have entangled

he/she/it
has entangled

we
have entangled

you
have entangled

they
have entangled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been entangling

you
have been entangling

he/she/it
has been entangling

we
have been entangling

you
have been entangling

they
have been entangling

Quá khứ hoàn thành

I
had entangled

you
had entangled

he/she/it
had entangled

we
had entangled

you
had entangled

they
had entangled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been entangling

you
had been entangling

he/she/it
had been entangling

we
had been entangling

you
had been entangling

they
had been entangling

Tương lại đơn

I
will entangle

you
will entangle

he/she/it
will entangle

we
will entangle

you
will entangle

they
will entangle

Tương lại tiếp diễn

I
will be entangling

you
will be entangling

he/she/it
will be entangling

we
will be entangling

you
will be entangling

they
will be entangling

Tương lại hoàn thành

I
will have entangled

you
will have entangled

he/she/it
will have entangled

we
will have entangled

you
will have entangled

they
will have entangled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been entangling

you
will have been entangling

he/she/it
will have been entangling

we
will have been entangling

you
will have been entangling

they
will have been entangling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.