Entail

Chia đông từ “entail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ entail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to entail

Quá khứ đơn
  • entailed

Quá khứ phân từ
  • entailed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
entail

you
entail

he/she/it
entails

we
entail

you
entail

they
entail

Thì hiện tại continuous

I
am entailing

you
are entailing

he/she/it
is entailing

we
are entailing

you
are entailing

they
are entailing

Quá khứ đơn

I
entailed

you
entailed

he/she/it
entailed

we
entailed

you
entailed

they
entailed

Quá khứ tiếp diễn

I
was entailing

you
were entailing

he/she/it
was entailing

we
were entailing

you
were entailing

they
were entailing

Hiện tại hoàn thành

I
have entailed

you
have entailed

he/she/it
has entailed

we
have entailed

you
have entailed

they
have entailed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been entailing

you
have been entailing

he/she/it
has been entailing

we
have been entailing

you
have been entailing

they
have been entailing

Quá khứ hoàn thành

I
had entailed

you
had entailed

he/she/it
had entailed

we
had entailed

you
had entailed

they
had entailed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been entailing

you
had been entailing

he/she/it
had been entailing

we
had been entailing

you
had been entailing

they
had been entailing

Tương lại đơn

I
will entail

you
will entail

he/she/it
will entail

we
will entail

you
will entail

they
will entail

Tương lại tiếp diễn

I
will be entailing

you
will be entailing

he/she/it
will be entailing

we
will be entailing

you
will be entailing

they
will be entailing

Tương lại hoàn thành

I
will have entailed

you
will have entailed

he/she/it
will have entailed

we
will have entailed

you
will have entailed

they
will have entailed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been entailing

you
will have been entailing

he/she/it
will have been entailing

we
will have been entailing

you
will have been entailing

they
will have been entailing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.