Enshrine

Chia đông từ “enshrine” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enshrine. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enshrine

Quá khứ đơn
  • enshrined

Quá khứ phân từ
  • enshrined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enshrine

you
enshrine

he/she/it
enshrines

we
enshrine

you
enshrine

they
enshrine

Thì hiện tại continuous

I
am enshrining

you
are enshrining

he/she/it
is enshrining

we
are enshrining

you
are enshrining

they
are enshrining

Quá khứ đơn

I
enshrined

you
enshrined

he/she/it
enshrined

we
enshrined

you
enshrined

they
enshrined

Quá khứ tiếp diễn

I
was enshrining

you
were enshrining

he/she/it
was enshrining

we
were enshrining

you
were enshrining

they
were enshrining

Hiện tại hoàn thành

I
have enshrined

you
have enshrined

he/she/it
has enshrined

we
have enshrined

you
have enshrined

they
have enshrined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enshrining

you
have been enshrining

he/she/it
has been enshrining

we
have been enshrining

you
have been enshrining

they
have been enshrining

Quá khứ hoàn thành

I
had enshrined

you
had enshrined

he/she/it
had enshrined

we
had enshrined

you
had enshrined

they
had enshrined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enshrining

you
had been enshrining

he/she/it
had been enshrining

we
had been enshrining

you
had been enshrining

they
had been enshrining

Tương lại đơn

I
will enshrine

you
will enshrine

he/she/it
will enshrine

we
will enshrine

you
will enshrine

they
will enshrine

Tương lại tiếp diễn

I
will be enshrining

you
will be enshrining

he/she/it
will be enshrining

we
will be enshrining

you
will be enshrining

they
will be enshrining

Tương lại hoàn thành

I
will have enshrined

you
will have enshrined

he/she/it
will have enshrined

we
will have enshrined

you
will have enshrined

they
will have enshrined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enshrining

you
will have been enshrining

he/she/it
will have been enshrining

we
will have been enshrining

you
will have been enshrining

they
will have been enshrining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.