Enmesh

Chia đông từ “enmesh” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enmesh. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enmesh

Quá khứ đơn
  • enmeshed

Quá khứ phân từ
  • enmeshed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enmesh

you
enmesh

he/she/it
enmeshes

we
enmesh

you
enmesh

they
enmesh

Thì hiện tại continuous

I
am enmeshing

you
are enmeshing

he/she/it
is enmeshing

we
are enmeshing

you
are enmeshing

they
are enmeshing

Quá khứ đơn

I
enmeshed

you
enmeshed

he/she/it
enmeshed

we
enmeshed

you
enmeshed

they
enmeshed

Quá khứ tiếp diễn

I
was enmeshing

you
were enmeshing

he/she/it
was enmeshing

we
were enmeshing

you
were enmeshing

they
were enmeshing

Hiện tại hoàn thành

I
have enmeshed

you
have enmeshed

he/she/it
has enmeshed

we
have enmeshed

you
have enmeshed

they
have enmeshed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enmeshing

you
have been enmeshing

he/she/it
has been enmeshing

we
have been enmeshing

you
have been enmeshing

they
have been enmeshing

Quá khứ hoàn thành

I
had enmeshed

you
had enmeshed

he/she/it
had enmeshed

we
had enmeshed

you
had enmeshed

they
had enmeshed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enmeshing

you
had been enmeshing

he/she/it
had been enmeshing

we
had been enmeshing

you
had been enmeshing

they
had been enmeshing

Tương lại đơn

I
will enmesh

you
will enmesh

he/she/it
will enmesh

we
will enmesh

you
will enmesh

they
will enmesh

Tương lại tiếp diễn

I
will be enmeshing

you
will be enmeshing

he/she/it
will be enmeshing

we
will be enmeshing

you
will be enmeshing

they
will be enmeshing

Tương lại hoàn thành

I
will have enmeshed

you
will have enmeshed

he/she/it
will have enmeshed

we
will have enmeshed

you
will have enmeshed

they
will have enmeshed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enmeshing

you
will have been enmeshing

he/she/it
will have been enmeshing

we
will have been enmeshing

you
will have been enmeshing

they
will have been enmeshing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.