Enlist

Chia đông từ “enlist” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enlist. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enlist

Quá khứ đơn
  • enlisted

Quá khứ phân từ
  • enlisted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enlist

you
enlist

he/she/it
enlists

we
enlist

you
enlist

they
enlist

Thì hiện tại continuous

I
am enlisting

you
are enlisting

he/she/it
is enlisting

we
are enlisting

you
are enlisting

they
are enlisting

Quá khứ đơn

I
enlisted

you
enlisted

he/she/it
enlisted

we
enlisted

you
enlisted

they
enlisted

Quá khứ tiếp diễn

I
was enlisting

you
were enlisting

he/she/it
was enlisting

we
were enlisting

you
were enlisting

they
were enlisting

Hiện tại hoàn thành

I
have enlisted

you
have enlisted

he/she/it
has enlisted

we
have enlisted

you
have enlisted

they
have enlisted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enlisting

you
have been enlisting

he/she/it
has been enlisting

we
have been enlisting

you
have been enlisting

they
have been enlisting

Quá khứ hoàn thành

I
had enlisted

you
had enlisted

he/she/it
had enlisted

we
had enlisted

you
had enlisted

they
had enlisted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enlisting

you
had been enlisting

he/she/it
had been enlisting

we
had been enlisting

you
had been enlisting

they
had been enlisting

Tương lại đơn

I
will enlist

you
will enlist

he/she/it
will enlist

we
will enlist

you
will enlist

they
will enlist

Tương lại tiếp diễn

I
will be enlisting

you
will be enlisting

he/she/it
will be enlisting

we
will be enlisting

you
will be enlisting

they
will be enlisting

Tương lại hoàn thành

I
will have enlisted

you
will have enlisted

he/she/it
will have enlisted

we
will have enlisted

you
will have enlisted

they
will have enlisted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enlisting

you
will have been enlisting

he/she/it
will have been enlisting

we
will have been enlisting

you
will have been enlisting

they
will have been enlisting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.