Enjoy

Chia đông từ “enjoy” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enjoy. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enjoy

Quá khứ đơn
  • enjoyed

Quá khứ phân từ
  • enjoyed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enjoy

you
enjoy

he/she/it
enjoys

we
enjoy

you
enjoy

they
enjoy

Thì hiện tại continuous

I
am enjoying

you
are enjoying

he/she/it
is enjoying

we
are enjoying

you
are enjoying

they
are enjoying

Quá khứ đơn

I
enjoyed

you
enjoyed

he/she/it
enjoyed

we
enjoyed

you
enjoyed

they
enjoyed

Quá khứ tiếp diễn

I
was enjoying

you
were enjoying

he/she/it
was enjoying

we
were enjoying

you
were enjoying

they
were enjoying

Hiện tại hoàn thành

I
have enjoyed

you
have enjoyed

he/she/it
has enjoyed

we
have enjoyed

you
have enjoyed

they
have enjoyed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enjoying

you
have been enjoying

he/she/it
has been enjoying

we
have been enjoying

you
have been enjoying

they
have been enjoying

Quá khứ hoàn thành

I
had enjoyed

you
had enjoyed

he/she/it
had enjoyed

we
had enjoyed

you
had enjoyed

they
had enjoyed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enjoying

you
had been enjoying

he/she/it
had been enjoying

we
had been enjoying

you
had been enjoying

they
had been enjoying

Tương lại đơn

I
will enjoy

you
will enjoy

he/she/it
will enjoy

we
will enjoy

you
will enjoy

they
will enjoy

Tương lại tiếp diễn

I
will be enjoying

you
will be enjoying

he/she/it
will be enjoying

we
will be enjoying

you
will be enjoying

they
will be enjoying

Tương lại hoàn thành

I
will have enjoyed

you
will have enjoyed

he/she/it
will have enjoyed

we
will have enjoyed

you
will have enjoyed

they
will have enjoyed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enjoying

you
will have been enjoying

he/she/it
will have been enjoying

we
will have been enjoying

you
will have been enjoying

they
will have been enjoying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.