Enhance

Chia đông từ “enhance” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enhance. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enhance

Quá khứ đơn
  • enhanced

Quá khứ phân từ
  • enhanced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enhance

you
enhance

he/she/it
enhances

we
enhance

you
enhance

they
enhance

Thì hiện tại continuous

I
am enhancing

you
are enhancing

he/she/it
is enhancing

we
are enhancing

you
are enhancing

they
are enhancing

Quá khứ đơn

I
enhanced

you
enhanced

he/she/it
enhanced

we
enhanced

you
enhanced

they
enhanced

Quá khứ tiếp diễn

I
was enhancing

you
were enhancing

he/she/it
was enhancing

we
were enhancing

you
were enhancing

they
were enhancing

Hiện tại hoàn thành

I
have enhanced

you
have enhanced

he/she/it
has enhanced

we
have enhanced

you
have enhanced

they
have enhanced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enhancing

you
have been enhancing

he/she/it
has been enhancing

we
have been enhancing

you
have been enhancing

they
have been enhancing

Quá khứ hoàn thành

I
had enhanced

you
had enhanced

he/she/it
had enhanced

we
had enhanced

you
had enhanced

they
had enhanced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enhancing

you
had been enhancing

he/she/it
had been enhancing

we
had been enhancing

you
had been enhancing

they
had been enhancing

Tương lại đơn

I
will enhance

you
will enhance

he/she/it
will enhance

we
will enhance

you
will enhance

they
will enhance

Tương lại tiếp diễn

I
will be enhancing

you
will be enhancing

he/she/it
will be enhancing

we
will be enhancing

you
will be enhancing

they
will be enhancing

Tương lại hoàn thành

I
will have enhanced

you
will have enhanced

he/she/it
will have enhanced

we
will have enhanced

you
will have enhanced

they
will have enhanced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enhancing

you
will have been enhancing

he/she/it
will have been enhancing

we
will have been enhancing

you
will have been enhancing

they
will have been enhancing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.